Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies.

rozumiem i zgadzam się
xo  ::  hosting  ::  domeny  ::  ssl  ::  antyoszust  ::  regulamin  ::  pomoc  ::  kontakt
poczta  ::  panel  ::  looking glass  ::  traceroute
XO.PL / Ogólny Regulamin Usług / Umowa
I.Postanowienia ogólne.

1.Definicje

 Operator - OF.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Dąbrowie
 Górniczej przy ulicy Rejtana 20, NIP 629-22-43-102

 Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna
 nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do
 zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

 Usługa - Usługa świadczona:
  - bezpośrednio przez Operatora,
  - przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
   w tym celu przez Operatora,
  - przez inny podmiot, za pośrednictwem Operatora na podstawie
   umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu
   Operatorowi przez Klienta.

 Usługa operatora - wskazana w treści Regulaminu usługa, której
  wykonawcą jest Operator (konto poczty elektronicznej, serwer
  wirtualny, itp.).

 Regulamin - niniejszy Regulamin XO.pl

 Okres próbny - wskazany przez Operatora okres, w którym odpowiednia
  Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny w celu
  umożliwienia sprawdzenia jakości wybranej usługi oraz wygody
  dostępnego oprogramowania i zastosowań.

 Faktura pro forma - dokument automatycznie wystawiany przez Operatora
  przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

 Limit ruchu - wyznaczony przez Operatora i zawarty w specyfikacji
  określonej Usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera
  wirtualnego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą:
  dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu
  HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP
  użytkownika) i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta
  korzystających z powyższych protokołów.

 Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie
  za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

 Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna
  nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub
  pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Operatora.

 Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów
  oferowanych przez daną Usługę.

 Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była
  przedmiotem zamówienia adresata.

 Netykieta - kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych
  do stosowania przez użytkowników sieci Internet.

2.Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

 a.Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób
  korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne
  informacje o charakterze porządkowym.

 b.Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej
  strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta
  sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające
  bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów
  prawa.

 c.Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach
  z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
  akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci
  Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej
  strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

II.Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

3.Sposób zawarcia umowy.

 a.O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich
  typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach
  Operatora. Usługi są aktywowane przez operatora po wstępnym sprawdzeniu
  poprawności podanych danych Klienta na okres próbny wynoszący
  14 dni od daty aktywacji usługi. Jeżeli w tym czasie Operator
  uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana
  jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

 b.Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza
  praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez
  udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek
  szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi
  praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić
  w pełnej wysokości.

 c.Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych
  (nazwę firmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nip, itp.)
  podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym
  naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania
  i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego,
  a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania
  nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej
  sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi
  uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą
  wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie
  potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej
  o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania,
  której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej
  za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu
  przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.

 d.Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi
  w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz
  kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty
  abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek
  naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.

 e.W przypadku przewlekłego zalegania przez Klienta z opłatami
  abonamentowymi Operator może zablokować dostęp do poczty elektronicznej,
  baz danych oraz strony Klienta przy czym blokada strony polega
  na umieszczeniu zamiast strony Klienta informacji o powodzie blokady
  natomiast blokada poczty oznacza brak możliwości odbierania
  i wysyłania wiadomości przez Klienta

 f.Faktury pro forma dla Klientów, którzy wybrali miesięczną formę Abonamentu
  oraz faktury pro forma za pierwszy okres abonamentowy nie są wysyłane
  pocztą są natomiast dostępne przez interfejs znajdujący się na stronach
  Operatora po zalogowaniu się Klienta do tego interfejsu.

 g.Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie
  blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie
  potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu
  do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie
  aktywowanej Usługi.

 h.Faktura pro forma na następny okres Abonamantowy jest dostępna przez
  interfejs znajdujący się na stronach Operatora po zalogowaniu się
  Klienta do tego interfejsu. Przekroczenie okresu abonamentowego
  i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 7 dni.
  Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty
  spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym
  terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej
  Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa
  została zawarta.

 i.Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające
  z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itp.).

 j.Klient wykonując opłatę abonamentową potwierdza znajomość
  tego Regulaminu oraz zatwierdza go jako obowiązującą Umowę.

4.Ochrona danych osobowych.

 a.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych
  podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez
  Operatora Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

 b.Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania
  własnych danych osobowych.

 c.Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej
  z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 
 d.O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo
  do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy,
  adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora. 

 e.Punkt II.4.C nie ma zastosowania podczas rejestracji domen
  internetowych. Pełne dane kontaktowe właściciela rejestrowanej
  domeny muszą zostać przekazane do Rejestratora i podmiotów
  zarządzających domenami (NASK dla domen .pl, Eurid dla domen
  .eu, Directi dla domen globalnych .com, .net, .biz, itp)

5.Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

 a.Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator
  wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

 b.Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian
  stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej
  Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

 c.Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
  - nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu
   abonamentowego dla danej usługi,
  - rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga
   za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

 d.Ceny domen są stałe za wyjątkiem sytuacji gdy:
  - ceny zostaną zmienione odgórnie przez Rejestratora (NASK, EUrid,
   rejestratorzy domen globalnych) 
  - zmieni się kurs Euro/PLN Dolar/PLN
  W takich sytuacjach ceny są dostosowywane do aktualnych wymagań
  operatorów oraz do aktualnego kursu walut.

 e.Domena podlega automatycznie kwarantannie w przypadku gdy abonent
  nie wniesie opłaty abonamentowej w terminie, kwarantanna jest
  narzucona odgórnie przez operatorów globalnych, NASK oraz EUrid.

 f.Cena za odnowienie domeny globalnej z kwarantanny wynosi 250 PLN
  netto

 g.Cena za odnowienie domeny .eu z kwarantanny wynosi 99 PLN netto

 h.Dodatkowa opłata za odnowienie wygasłej domeny polskiej (*.pl)
  wynosi 10 PLN netto

 i.Ceny domen dla profili nie hostingowych są większe o 10 PLN netto


6.Zmiany umowy.

 a.Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia
  wskazanego w punkcie 2 lit c) przez czas trwania okresu abonamentowego.
  Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie
  w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość
  i są podyktowane ważną przyczyną, np. obowiązkiem dostosowania
  treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmieniającyh
  się warunków technicznych lub polityki bezpieczeństwa.

 b.Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi
  aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł
  z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty
  abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez
  Klienta przedstawionego Regulaminu.

7.Rozwiązanie umowy.

 a.Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia
  opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu
  abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny
  okres abonamentowy.

 b.Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się
  jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

 c.Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli
  zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących
  przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana
  niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,w tym jeżeli Klient będzie
  łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Operatora,
  używał oprogramowania, którego działanie może naruszyć
  integralność serwerów Operatora lub wykorzystywał Usługę do
  celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Operator
  nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej
  za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za
  niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona
  z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej
  o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania,
  której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej
  za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym
  wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora
  wykonywana.

III.Świadczenie usług.

8.Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora.

 a.Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia
  Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło
  do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

 b.Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych
  elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym
  Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 c.Operator nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej
  (zawierających nielegalne oprogramowanie). Operator zabrania także
  umieszczania serwisów, których głównym zadaniem jest pozycjonowanie
  w wyszukiwarkach internetowych siebie samych lub innych stron.

 d.W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego,
  wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji
  Usługi, ważność Usługi ulegnie skróceniu do 14 dni.

 e.Z chwilą wygaśnięcia abonamentu Usługi typu Pakiet Firma, tracą
  jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail działające w domenie
  tej Usługi, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.

 f.Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej
  użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem
  dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub
  oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny,
  zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego
  u Klienta. 

 g.Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
  - nie jest inicjatorem transmisji, 
  - nie wybiera odbiorcy danych oraz 
  - nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
  Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe
  pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma
  wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane
  dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania
  transmisji. 

 h.Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania
  uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.

 i.Po usunięciu strony adres w domenie xo.pl, który był przez nią zajmowany
  jest kierowany na domyślną stronę XO.pl

 j.Domena internetowa nazwa.xo.pl (gdzie słowo nazwa określa nazwę wybraną
  przez Klienta) jest własnością XO.pl i nie przechodzi na własność
  Klienta tylko jest wynajmowana na czas trwania umowy.

 k.Domeny zarejestrowane w ramach gratisów (darmowych domen) pozostają
  własnością XO.pl chyba, że Klient odkupi je od XO.pl w trakcie trwania
  umowy lub też po jej zakończeniu.

 l.Domeny zarejestrowane odpłatnie nie w ramach gratisów pozostają
  własnością Klienta.

IV.Odpowiedzialność Operatora i reklamacje.

10.Odpowiedzialność Operatora.

 a.Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi
  spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba
  że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem
  okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 b.Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi
  przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią
  one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora, za które
  ponosi odpowiedzialność.

 c.W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego
  ponad 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci
  przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Operatora o miesiąc za każde
  rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.

 d.Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  - braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Operatora,
  - nieprawidłowego użytkowania Usług,
  - podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
  - naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  - siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  - działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub
   oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych
   itp.) na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  - posłużenia się przez osoby postronne danymi autoryzacyjnymi,
   przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.

 e.Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie
  powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje
  ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.

 f.Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej
  dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

11.Postępowanie reklamacyjne.

 a.Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub
  nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie
  pisemnej oraz określać:
  - Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  - nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.

 b.Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Operatora, wskazanym
  w niniejszym Regulaminie.

 c.Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej
  doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą
  rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

V.Postanowienia końcowe.

12.Postanowienia końcowe.

 a.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
  Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych
  z Operatorem Umów. 

 b.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.